Results

Liga Pro 07/31 16:15 - Alexey Slashchilin v Georgiy Evglevskiy W 3-1
Liga Pro 07/31 15:15 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-2
Liga Pro 07/31 13:45 - Aleksei Slachshilin v Georgiy Evglevskiy W 3-2
Liga Pro 07/31 12:45 - Igor Matveyev v Aleksei Slachshilin W 0-3
Liga Pro 07/30 12:15 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-0
Liga Pro 07/30 11:15 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-1
Liga Pro 07/30 09:45 - Aleksei Slachshilin v Ivan Nirkov W 3-1
Liga Pro 07/30 08:45 - Evgeny Grishaev v Aleksei Slachshilin W 1-3
Liga Pro 07/29 11:05 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-0
Liga Pro 07/29 09:50 - Aleksei Slachshilin v Igor Poletaev W 3-1
Liga Pro 07/29 08:20 - Aleksei Slachshilin v Aleksandr Libatskii W 3-2
Liga Pro 07/29 07:20 - Evgeny Grishaev v Aleksei Slachshilin W 0-3