Cursa 10 Kasamatsu 2024-04-05 05:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Vargas MASAHARU FUJITA Daimyo Otshata SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
2 1 Shihono Impulso HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
3 Golden Beryl YOICHI KURIMOTO Takayuki Morishima SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
4 4 Moriden Boy KYOICHI ITO Mikio Fujiwara SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
5 2 De Klerk YOICHI KURIMOTO Hosokawa Satoshi SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
6 Casual Spurt MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06
7 3 Sol Levante YOICHI KURIMOTO Kyoka Fukazawa SP
04/04 11:57
-
04/05 05:06