African Nations C'ship Qualifying

DateRGazde v Oaspeti-
10/20 16:00 - Burkina Faso v Ghana 0-0
10/20 16:00 - Ivory Coast v Niger 1-0
10/20 16:00 - Mali v Mauritania 2-0
10/20 16:00 - Libya v Tunisia 1-2
10/20 13:37 - Lesotho v Zimbabwe 0-0
10/19 19:00 14 Morocco v Algeria 3-0
10/19 15:00 - Nigeria v Togo 2-0
10/19 13:31 - Rwanda v Ethiopia 1-1
10/19 13:00 15 Uganda v Burundi 3-0
10/19 13:00 16 Zambia v Eswatini 2-2
10/18 00:00 15 Sudan v Tanzania 1-2
09/22 16:00 15 Tanzania v Sudan 0-1
09/22 15:35 - Ghana v Burkina Faso 0-0
09/22 15:00 15 Togo v Nigeria 4-1
09/22 13:02 - Zimbabwe v Lesotho 3-0
09/22 13:00 - Ethiopia v Rwanda 0-1
09/21 19:56 - Algeria v Morocco 0-0
09/21 18:15 14 Tunisia v Libya 1-0
08/04 16:02 14 Togo v Benin 1-0
08/04 16:00 - Mali v Guineea-Bissau 3-0
08/04 13:00 - Ethiopia v Djibouti View
08/04 13:00 - Africa de Sud v Lesotho 0-3
08/04 13:00 - Kenya v Tanzania 0-0
08/04 12:59 14 Sudanul de Sud v Burundi 1-2
08/03 16:59 - Senegal v Liberia 3-0
08/03 13:00 14 Uganda v Somália 4-1
07/28 15:00 14 Benin v Togo 0-0
07/28 12:00 14 Tanzania v Kenya 0-0
07/28 12:00 - Lesotho v Africa de Sud 3-2
05/11 12:27 - Malawi v Swaziland 1-1