Map 1

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Ultra Prime -8.8k 9 2 1 0 0
Royal Never Give Up +8.8k 17 10 4 2 2

Map 2

  Gold Kills Towers Dragons Barons Inhibitors
Ultra Prime 0k 4 0 2 0 0
Royal Never Give Up 0k 17 9 2 1 1
Ultra Prime Ultra Prime   Royal Never Give Up Royal Never Give Up
9 9
Kills
26 26
-5 -5
Gold
-6 -6
19 Assists 45

Player statistics

Name (Ultra Prime) LevelK/D/AMinions
Liang Jian 16 2/3/3 284
Shuai Zhang 15 3/2/2 238
Chia-Hao Liu 11 0/3/7 12
Jin Han 13 1/4/2 254
Zhi-Hao Yang 13 3/5/5 158
Name (Royal Never Give Up) LevelK/D/AMinions
Yang-Wei Yan 14 1/3/8 162
Wei Chen 16 4/1/8 268
Yuan Cheng-Wei 16 2/1/9 266
Sen-Ming Shi 13 1/1/14 34
Yuan-Hao Li 16 9/3/3 254
Xu Xing Zu 16 9/3/3 254
Ultra Prime Ultra Prime   Royal Never Give Up Royal Never Give Up
6 6
Kills
22 22
-5 -5
Gold
-6 -6
5 Assists 32

Player statistics

Name (Ultra Prime) LevelK/D/AMinions
Liang Jian 15 0/6/3 255
Shuai Zhang 16 1/1/0 251
Chia-Hao Liu 10 0/4/1 35
Jin Han 13 0/2/1 252
Zhi-Hao Yang 14 5/4/0 190
Name (Royal Never Give Up) LevelK/D/AMinions
Yang-Wei Yan 15 5/2/8 160
Wei Chen 15 1/1/4 281
Yuan Cheng-Wei 16 6/1/3 248
Sen-Ming Shi 12 0/1/7 37
Yuan-Hao Li 18 5/1/5 315
Xu Xing Zu 18 5/1/5 315

Events

 • Map 1 - 00:02:43 - 1st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:05:40 - 1st Dragon (Ocean) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:08:48 - 2nd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:09:54 - 3rd Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:10:47 - 4th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:11:36 - 2nd Dragon (Cloud) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:13:13 - 5th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:15:04 - 6th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:15:19 - 1st Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:15:44 - 3rd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:16:10 - 7th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:16:28 - 8th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:17:09 - Race to 5 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:17:09 - 9th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:17:10 - 10th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:17:11 - 11th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:17:17 - 3rd Dragon (Infernal) - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:18:25 - 4th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:18:48 - 5th Tower - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:18:59 - 6th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:08 - 7th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:49 - 12th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:19:52 - 13th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:52 - 14th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:53 - 15th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:19:53 - 16th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:20:19 - 1st Baron - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:21:51 - 7th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:22:13 - 8th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:22:17 - 9th Tower - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:22:25 - 10th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:23:15 - 4th Dragon (Infernal) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:25:15 - 17th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:26:06 - 18th Kill - Ultra Prime
 • Map 1 - 00:26:11 - Race to 10 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:26:11 - 19th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:26:13 - 20th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:26:58 - 2nd Baron - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:04 - 21st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:15 - 5th Dragon (Infernal) - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:32 - 22nd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:39 - 1st Inhibitor - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:40 - 2nd Inhibitor - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:44 - 11th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:46 - 23rd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:49 - Race to 15 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:49 - 24th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:28:58 - 12th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:29:00 - 25th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - 00:29:01 - 26th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 1 - Winner - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:02:11 - 1st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:08:05 - 2nd Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:08:40 - 3rd Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:09:32 - 1st Dragon (Infernal) - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:10:55 - 4th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:11:52 - 5th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:13:05 - 1st Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:15:07 - 2nd Dragon (Cloud) - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:15:10 - Race to 5 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:15:10 - 6th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:15:26 - 7th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:17:39 - 2nd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:18:16 - 3rd Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:20:29 - 3rd Dragon (Mountain) - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:21:12 - 8th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:22:01 - 4th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:23:41 - 9th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:23:45 - 5th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:24:46 - 10th Kill - Ultra Prime
 • Map 2 - 00:24:46 - 11th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:25:53 - 4th Dragon (Mountain) - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:26:15 - 12th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:26:16 - 13th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:26:34 - Race to 10 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:26:34 - 14th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:26:34 - 15th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:27:09 - 1st Baron - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:27:57 - 16th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:28:33 - 6th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:28:37 - 17th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:28:42 - 7th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:28:44 - 1st Inhibitor - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:00 - 18th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:02 - 8th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:05 - Race to 15 Kills - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:05 - 19th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:09 - 9th Tower - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:11 - 20th Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - 00:29:29 - 21st Kill - Royal Never Give Up
 • Map 2 - Winner - Royal Never Give Up

Extra

 • Best of Sets: 3